Kosár

A kosár üres

Vásárlás folytatása

Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő neve, elérhetőségei

Adatkezelő neve:

Cégnév: blnce hungary kft.

Székhelye:

1173 Budapest, Határhalom utca 4.

Cégjegyzékszám:

01-09-277702

Adószáma:

23090174-2-42

Postai címe:

ua., mint a székhely

Email címe: 

info@blnce.hu


 1. Bevezetés

Az adatkezelő jelen tájékoztató alapján kezeli a személyes adatokat.


Jelen adatvédelmi tájékoztató az érintett számára készült, amelyben az érintett megismerheti adatkezelő, őket érintő személyes adataira vonatkozó adatkezelési tevékenységét. Jelen adatkezelési tájékoztató az adatkezelő ÁSZF-jének elválaszthatatlan része, amely adatkezelő által kifüggesztésre kerül az adatkezelő telephelyének területén, valamint közzétételre kerül adatkezelő honlapján egyaránt.


 1. Alkalmazott jogszabályok

Az adatkezelő az ÁSZF-ben meghatározott szolgáltatások végzése során, a tudomásukra jutott adatokat, a mindenkor hatályos Ptk., valamint az alábbi jogszabályok alapján köteles kezelni, egyben ezen jogszabályok hatály kiterjed az adatkezelő adatkezelési gyakorlatára és rendszerére:  


 • Magyarország Alaptörvénye;
 • a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban Info tv.);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: GDPR) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény 
 • 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről 

Jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak, az adatkezelő állápontja szerint mindenben megfelelnek a fent hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek. 


Tekintettel arra, hogy adatkezelő által kezelt adatok széles köre ezt megkívánja, adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselőt alkalmaz, így az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője: dr. Kecskeméti László Zsolt 

Elérhetőség: +3620!2674199

E-mail: laszlo.zsolt.kecskemeti@gmail.com

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését a mindenkori hatályos, különösen pedig az alábbiakban felsorolt jogszabályi előírásoknak megfelelően végzi:


 1. Alapelvek

Jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság

A személyes adatok kezelése csak meghatározott jogalap (hozzájárulás vagy más törvényes jogalap) alapján történhet. A személyes adatokat tisztességesen és az érintett által átlátható módon kell kezelni. Az adatkezeléssel kapcsolatos információkat pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyszerű és érthető nyelvezettel kell megadni.


Célhoz kötöttség

Az adatok csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjthetőek. Az adatok további kezelése is csak e célokkal összhangban történhet. A célhoz kötöttséggel közvetlenül összefüggő, az adatkezelő és az érintett érdekei közti mérlegelés sok esetben megteremti az adatkezelés jogalapját. Ezért az adatkezelés konkrét célját minden esetben meg kell határozni.


Adattakarékosság

Az adattakarékosság alapelvének értelmében az adatgyűjtés és az adatkezelés azokra az adatokra korlátozandó, amelyek a kívánt cél eléréséhez ténylegesen szükségesek.

Pontosság A kezelt személyes adatok pontosak és naprakészek. A pontatlan adatokat haladéktalanul törölni vagy helyesbíteni kell.


Korlátozott tárolhatóság 

A személyes adatoknak az érintettek azonosítását lehetővé tevő formában történő tárolása az adatkezelés céljának eléréséhez szükséges ideig lehetséges. A hatályos jogszabályokban előírt határidők betartásra kerülnek. Az álnevesítés vagy anonimizálás lehetőségét a Társaság folyamatosan vizsgálja. Az álnevesítés esetében az adatok más információkkal való összekapcsolás nélkül nem rendelhetők hozzá az érintetthez.


Integritás, bizalmi jelleg

A Társaság olyan technikai és szervezési intézkedéseket vezet be, amelyek biztosítják az adatok jogosulatlan és jogellenes kezelésének, véletlen elvesztésének, megsemmisülésének, illetve károsodásának megelőzését. Elsősorban IT és szervezeti vonatkozásban megelőző intézkedéseket foganatosít (pl.: hozzáférési és jogosultsági eljárásrendek, kódolás), figyelembe véve különösen a GDPR 32. cikk (az adatkezelés biztonsága) és 35. cikk (adatvédelmi hatásvizsgálat) rendelkezéseit. Az adatvédelmi incidenseket, azaz a személyes adatok sérelmét, ha fennáll a kockázata annak, hogy az érintettek jogai sérülnek, a GDPR 33. cikk értelmében az adatvédelmi hatóságnak be kell jelenteni. Adott esetben – ha a kockázat magas – az érintett személy közvetlenül is értesítendő.


Elszámolhatóság 

Az elszámoltathatóság alapelve (GDPR 5. cikk 2. bekezdés) értelmében az alapelveknek való megfelelést dokumentumokkal kell alátámasztani.


Adathordozhatóság

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) kimondja, hogy az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.


Tájékoztatási kötelezettség

Az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés

 • céljáról és jogalapjáról,
 • az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • Tájékoztatni kell az érintettet az Info tv. 6. § (1) bekezdése alapján arról is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
 • az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
 • az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna (mint például egy weboldalon), a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:

 1. az adatgyűjtés ténye,
 2. az érintettek köre,
 3. az adatgyűjtés célja,
 4. az adatkezelés időtartama,
 5. az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
 6. az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
 7. ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldal adatkezelését is szabályozza: https://blnce.hu/

és a fenti tartalmi előíráson alapul. A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://blnce.hu/privacy

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.


 1. Értelmező fogalmak (GDPR 4. cikk)

 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 1. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 1. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 1. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 1. „álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 1. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 1. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 1. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

 1. „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 1. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 1. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. „vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

 1. „értékesítés”: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által végzett folyamat, amelynek a célja, hogy e vállalkozás termékét vásárolja meg érintett, és akinek adatkezelő továbbítja érintett személyes adatait.

 1. „szállítás” az természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet által végzett folyamat, amelynek a célja, hogy az érintett által megvásárolt termékét vállalkozás házhoz szállítsa saját erőből, vagy alvállalkozás bevonásával. 

 1. Az adatkezelés jogalapja

A GDPR 6. cikk (1) bek. alapján amennyiben

 1. a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 2. b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 3. c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

Jelen Szabályzat hatálya az adatkezelőre, illetve adatkezelővel egyéb szerződéses jogviszonyban álló partnerre is kiterjed. 


5.1. Tájékoztatás az adatkezelésről


Az átlátható adatkezelés érdekében, az adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési célokat, azok jogalapját, a kezelt adatok kategóriáit, az adatkezelés időtartamát tagolt és közérhető formában, könnyen átlátható módon az alábbiakban foglaljuk össze a fentiekben ismertetett alapján.


Adatkezelő az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot teszi, az Érintett által megadott adatokat Adatkezelő kizárólag a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása, illetve hírlevél kiküldése céljából tárolja. Adatait harmadik fél részére nem adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, például futárszolgálat, aki az Adatkezelőtől kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni.


 

MI AZ ADATKEZELÉS CÉLJA?

 

Az Adatkezelő az ÁSZF-ben rögzített feltételekkel szerződéses viszonyba kerül az érintettekkel, amelynek keretében az adatkezelő az alábbi célból kezeli az érintett adatait: 

 • szerződéses viszonyhoz tartozó kapcsolattartó meghatározása
 • szolgáltatásaink (az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében forgalmazott termékek webáruház működtetésével történő értékesítése, valamint a vásárolt termékek házhoz szállítása) teljesítéséhez 
 • a szolgáltatás elvégzését követő számla kibocsátásához
 • a számitógépen, szerveren tárolt adatok mentése adatbiztonsági célból 
 • marketing tevékenységként hírlevél kiküldése céljából
 • marketing tevékenységként kedvezményes ajánlat kiküldése céljából 

Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a webáruház látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. E körben a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljeskörűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A webáruház a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

KI AZ ADATKEZELŐ, ADATFELDOLGOZÓ ÉS KI AZ ÉRINTETT SZEMÉLYE?

Az adatkezelő az érinett személyes adatainak kezelője, adatfeldolgozót nem vesz igénybe adatkezelő.

 

Az adatkezelő által kezelt személyes adatok az alábbi érintettekre vonatkoznak: 

 • a terméket, valamint a szállítási szolgáltatást megrendelő természetes személy adatai
 • a marketing tevékenységekre feliratkozott természetes személy adatai

 

MI AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA?

 

Adatkezelő honlapján, azaz https://blnce.hu/index.php?route=account/register történt regisztráció a megadott személyes adatok kezelésére vonatkozó önkéntes hozzájárulásnak minősül. (GDPR 6. cikk 1.a)

Az érintett által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) 

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)

 

személyes adatok megnevezése

jogalap

adatszolgáltatás elmaradása esetén az érintettre gyakorolt hatása

adatkezelő a forgalmazási tevékenység és szállítási szolgáltatás teljesítése céljából webáruházat üzemeltet, amelynek üzemeltetése során regisztráció, kapcsolattartás, számlázási és szállítási adatok megadása szükséges a szerződéses jogviszony létrejöttéhez


Az adatkezeléssel érintett adatok köre

Név (vezeték-, keresztnév); E-mail cím; Születési év, hó, nap; Jelszó; Számlázási cím; Számlázási név (cégnév, név); Adószám; Ország; Irányítószám; Város, Utca/házszám, Mobilszám; Fax; Szállítási cím; Szállítási név; Ország; Irányítószám; Város, Utca/házszámaz érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1.a pont)

az érintett által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.)

Amennyiben a regisztráció, kapcsolattartás, számlázási és szállítási adatokra vonatkozó személyes adatok közlése elmarad, úgy az adatkezelő és érintett között nem jöhet létre szerződéses jogviszony, mivel az adatkezelő nem tud számlát kibocsátani, nem tudja a szolgáltatást teljesíteni, így jogviszony létrejötte kizárt. 

az egészség megőrzésének, javításának, fenntartásának előmozdítása érdekében forgalmazott termékek webáruház működtetésével történő értékesítése, valamint a vásárolt termékek házhoz szállítása céljából kezelt adatok szükségesek a szerződés teljesítéséhez.  


Az adatkezeléssel érintett adatok köre

Bejelentkezési adatok: Regisztráció dátuma; Utolsó módosítás dátuma; Utolsó belépés dátuma

Termékkel kapcsolatos adatok: Termék neve; Termék rendszerbeli kódszáma; Termék rendeléskori bruttóára; Termék rendelt darabszáma

Megrendeléssel kapcsolatos adatok: Megrendelés dátuma; Szállítási költség; Fizetési mód; Szállítási mód; Megrendeléskor a Vásárló mely oldalról jött; Megrendeléskor a Vásárló IP címe; Megrendeléskor használt nyelv; Vásárló által adott megjegyzés

az érintett által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk 1.b.) Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk 1.c.) 

amennyiben az értékesítési tevékenység és házhoz szállítási szolgáltatás teljesítéséhez szükséges bármely személyes adat közlése elmarad, úgy az adatkezelő a szolgáltatás megfelelő minőségű teljesítésére nem tud garanciát vállalni, így a szolgáltatás teljesítését nem tudja vállalni.

mentés a számítógépről, szerverről, és az orvosi alkalmazásról

az adatkezelő jogos érdeke alapján (GDPR 6. cikk 1.f)

Amennyiben a mentés elmarad, úgy fennáll a veszélye, hogy a személyi számítógép megsemmisülése, vagy meghibásodása, elvesztése, orvosi alkalmazás váltása esetén, az azon tárolt adatok elektronikus mérések eredményei megsemmisülnek. Ez az adatkezelő folyamatban lévő szolgáltatásaink ellehetetlenülését jelentené, így nem tuja a szerződéses kötelezettségeit teljesíteni.

érintett tevékenysége a weboldalon, 

A kezelt adatok köre:

Anonim (nem bejelentkezett látogató esetén): Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve

Bejelentkezett Vásárló esetén: Tevékenység időpontja, Tevékenység módja, E-mail cím, Használt böngésző típusa, IP cím, Termék keresés esetén a keresett kulcsszó, Termék kosárba helyezés esetén a termék neve

az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk 1.a pont)

az üzemeltetett webáruház felületén az érintett által végzett tevékenységgel és személyes adatok kezelésével a beszerzési folyamatok, valamint az áruforgalom lebonyolítható, amely adatok kezelése nélkül a készletezésre nem lenne mód.

marketing célú adatkezelés, hírlevél hozzájárulás; kedvezményes ajánlatok küldéséhez hozzájárulás formájában

Az érintett önkéntes hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk 1.a.)

Az érintett hozzájárulásának elmaradásakor, vagy visszavonásakor, az adatkezelő ugyan olyan minőségben és feltételekkel nyújtja a szolgáltatást, az érintett számára ez semmiféle joghátránnyal nem jár.

 

 MILYEN ADATOKAT KEZELNEK RÓLAM?

Korábban felvett táblázat szerint.

 

MEDDIG KEZELIK EZEKET AZ ADATAIMAT?

  • Új érintett esetén, a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat az adatkezelő, amennyiben a szerződéses jogviszonyt az érintett kezdeményezi, de mégsem történik szerződéskötés, úgy a megbeszélt teljesítési időpontot követően haladéktalanul törli.
  • Már létrejött szerződéses jogviszonyban a számlán látható személyes adatok és a számla megőrzési ideje, az adott naptári év utolsó napjától számított 7. év vége, jogszabályi előírás alapján, azt követően az adatok törlésre kerülnek. 
  • Az érintett személyes adatait az adatkezelő mindaddig kezeli, ameddig fenntartja a regisztrációját. Amennyiben az érintett úgy dönt, hogy töröljük a személyes adatait, úgy azzal automatikusan megszűnik az érintett regisztrációja is és adatai azonnal törlésre kerülnek.
  • Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy:
   • Az érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.
   • Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.
   • A hibás adatok az érintett erre irányuló kérelme alapján 24 órán belül törlésre kerülnek.
   • Az adatokról biztonsági mentés készül.
 • marketing célú adatkezelés csak az érintett világos és egyértelmű hozzájárulásával végzi adatkezelő, ezen tevékenység többek között hírlevél küldésével valósul meg, az ezen célú adatkezelés határozatlan idejű és az érintett hozzájárulásának visszavonásáig zajlik, azt követően az adatkezelő az érintett marketing célra tárolt személyes adatait törli. A hírlevélről a hírlevél alján található link és leírás segítségével lehet leiratkozni, az ott rögzítettek szerint.

  1. Az adatkezelés célhoz kötöttsége

  1. Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
  2. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

  (Info tv. 4.§ [1]-[2])


  6.1. Az adatkezelés egyéb elvei


  A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek.

  Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

  (Info tv. 4.§ [3]-[4])


  6.2. Remarketing


  A blnce hungary kft. a weboldalon külső szolgáltató az Experience TEN Kft. által működtetett AdForm, Google DV360 és Facebook platform által kezelt cookie-kat (sütik) használ. A cookie-k egyszerű, rövid, kisméretű szöveges file-ok, amelyeket a weboldal küld az érintett számítógépének merevlemezére, és az érintettre vonatkozó információkat tartalmaznak, amely információkat a Google Egyesült Államokban működő webhelyére továbbítják és tárolják. Az IP-címet a Google az utolsó három számjegyre rövidíti, így az adatok nem rendelhetők hozzá egyértelműen semmilyen természetes személyhez. A Google ezen kívül betartja az „US Safe Harbor” egyezmény adatvédelmi előírásait, és regisztrálva van az USA Kereskedelmi Minisztériumának „Safe Harbor” programjában.


  Az adatok kezeléséről az alábbi oldalon tud részletes felvilágosítást kérni: 

  https://site.adform.com/privacy-center/overview/

  https://www.facebook.com/policy/cookies/

  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-US


  A Google a blnce hungary kft. megbízásából ezeket az információkat a webhely használatának értékelésére, illetve a webhely-használatot értékelő jelentések készítésére használja fel. Ezen kívül további, a webhely és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokhoz is felhasználja. Ezeket az információkat a Google csak akkor adja tovább harmadik félnek, ha ezt a törvény előírja, vagy a Google megbízásából ezeket az adatokat harmadik felek dolgozzák fel. Harmadik fél, beleértve a Google vállalatot is, arra használja az eltárolt cookie.kat, hogy adott felhasználó adott webhely-látogatásának alapján hirdetéseket kapcsoljon be. A Google semmilyen esetben sem kapcsolja össze az Ön IP-címét más adatokkal.


  A cookie-k használatával az Adatkezelő az alábbi adatokat látja a felhasználóról:


  Adatkezelés célja

  Adatkezelés jogalapja

  Kezelt adatok köre

  Adatkezelés időtartama

  A hirdetési kampányok eredményességét mérő, a felhasználók számára média kampányok megjelenítésére szolgálaló azonosítók (célzó- és hirdetési cookie-k).

  A felhasználó hozzájárulása a célzó- és hirdetési cookie-k használatához a blnce.hu honlapon található Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával.

  Browser User Agent string – egyedi böngésző azonosító,
  Browser language - a felhasználó böngészőjének nyelvbeállítása,
  System language - a felhasználó operációs rendszerének nyelvbeállítása,
  Screen resolution - a felhasználó képernyőjének felbontása,
  Screen color depth - felhasználó képernyőjének színmélysége,
  IP address (City only) - “csonkolt” IP cím, (város szinten)
  Location (City) - IP cím alapján a felhasználó lokációja város szinten,
  Timestamp - a kód betöltődésének pontos ideje,
  Page URL - a kód betöltődésének URL címe,
  Page referrer – oldalhivatkozás azonosító,
  Mobile Device Advertising ID - Mobil eszköz azonosító

  Hozzájárulás visszavonásának hiányában: 

  1 nap- 120 nap


  A webhely használatával az érintett hozzájárul, és egyben egyetért az összegyűjtött adatoknak az előbbiekben ismertetett módon és az előbbiekben ismertetett célból való feldolgozásával, amennyiben az érintett nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek róla a weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.


  6.3. Hírlevél

  Adatkezelő a hírlevél kiküldésre egy Drip nevű rendszert használ. 


  Az adatok kezeléséről az alábbi oldalon tud részletes felvilágosítást kérni:

  https://www.drip.com/terms

  https://www.drip.com/privacy  1. Érintettek jogai általánosságban

  Az adatkezelő mindenkor biztosítja az érintettek számára az alábbi jogokat:


  1. a) Tájékoztatáshoz való jog

  A GDPR 13. cikkének megfelelően az adatkezelő az érintett rendelkezésére bocsájtja az adatkezeléssel kapcsolatos információkat. Az adatkezelő különösen az alábbi információkat köteles kiadni:

  • az érintett adatait
  • azok kezelésének jogalapját
  • célját az adatok címzettjeit
  • az adatkezelés időtartamát, vagy meghatározásának szempontjait,
  • profilalkotást
  • automatizált döntéshozatal tényét, körülményeit

  Az érintett pedig bármikor tájékoztatást kérhet adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről.


  1. b) Hozzáférés joga

  A GDPR 15. cikk alapján az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.


  1. c) Helyesbítéshez való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


  1. d) Törléshez („elfeledtetéshez”) való jog

  A törléshez való jog mellett az érintett számára az adatkezelő folyamatosan biztosítja annak lehetőségét, hogy az adatkezeléshez megadott hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az adatkezelés egyéb jogalap alapján valósul meg, az adatkezelés megszüntetése nem garantált.

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

  • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
  • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
  • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
  • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
  • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
  • a személyes adatok gyűjtésére gyermekkel kapcsolatos adatkezelés céljából a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

  Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

  Az adat törlésére vonatkozó szabályok nem alkalmazandóak, amennyiben az adatkezelés szükséges:

  • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
  • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
  • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
  • a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
  • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

  1. e) Az adatkezelés korlátozásához való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

  • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
  • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
  • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
  • az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

  1. f) A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

  Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a GDPR szerinti valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


  1. g) Az adathordozhatósághoz való jog

  A GDPR által meghatározott esetekben az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

  Ha ez technikailag megvalósítható – Az érintett kérheti a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.


  1. h) Tiltakozáshoz való jog

  Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is az alábbi esetekben:

  • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
  • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek

  Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

  Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.


  1. i) Jogorvoslathoz való jog

  Amennyiben az érintett az Adatkezelő tevékenységével vagy döntésével nem ért egyet, úgy jogosult – a döntés közlésétől vagy tudomásszerzéstől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulni. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.


  1. Adatkezeléssel kapcsolatos panaszok, kérelmek bejelentése:

  név: dr. Kecskeméti László Zsolt adatvédelmi tisztviselő

  email: laszlo.zsolt.kecskemeti@gmail.com

  telefon: +3620/2674199


  Jogorvoslati fórum:

  bírósági jogérvényesítés: Az adatkezelő, adatfeldolgozó, vagy az érintett személy székhelye szerinti Törvényszék

  hatósági jogérvényesítés: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  1. Az érintettek jogainak érvényesítése (Info tv. 14.-19.§, GDPR 12-22. cikk)

  Adatkezelő minden érintettet megfelelően tájékoztat a személyes adatainak kezeléséről, valamint gondoskodik arról, hogy az adatokat megfelelő jogalappal kezelje. Ennek fényében, ahol a személyes adatok kezeléséhez az érintett fél hozzájárulása szükséges, ott adatkezelő a hatályos jogszabályok, így különösen az Info tv. és a GDPR alapján, biztosítja a hozzájárulás megadásának, vagy megtagadásának lehetőségét.

  1. Az érintett kérelmezheti a Szolgáltatónál, hogy az adjon tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  2. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  3. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
  4. Érintett kérelmére adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.
  5. Amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, adatkezelő a személyes adatot helyesbíti.
  6. Törlés helyett adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Zárolt személyes adat esetében a hozzáférés az elvárható mértékben korlátozásra kerül.
  7. Adatkezelő törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az illetékes hatóság elrendelte.
  8. Adatkezelő megfelelő technikai módszerekkel megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  9. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  10. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

  1. Adatvédelmi incidens kezelése

  1. Adatkezelő az adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
  2. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, a késedelem indoklása a bejelentéssel együtt megküldésre kerül.
  3. Az adatvédelmi incidens bejelentését az adatvédelemért felelős személy az Adatkezelő egyetértésével küldi meg.
  4. Az adatvédelmi incidens bejelentése tartalmazza:
  1. az adatvédelmi incidens jellege, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
  2. bejelentéssel kapcsolatos intézkedésért felelős személy nevét és elérhetőségeit;
  3. az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  4. Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.
  1. A 4. pont d) szerinti intézkedések kidolgozása az Adatkezelő hatásköre.
  2. az adatvédelemért felelős személy, valamint az Adatkezelő egyet nem értése esetén a konszenzus hiányának tényét a Felek írásba foglalják.
  3. Az adatvédelmi incidenseket az adatvédelmi felelős nyilvántartja, arról adatbázist vezet. A nyilvántartás naprakészségét az adatvédelemért felelős személy biztosítja.
  4. Érintettek tájékoztatása:
  1. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.
  2. A tájékoztatás az adatvédelemért felelős személy feladata.
  1. Az érintettet nem kell az tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:
  1. az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
  2. az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
  3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintettek nyilvánosan közzétett információk útján lesznek tájékoztatva, vagy olyan a tájékoztatás más hasonló módon történik meg.

  1. Jogorvoslat

  1. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
  1. a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
  2. a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
  3. törvényben meghatározott egyéb esetben.

  1. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  1. Amennyiben az érintett adatkezelő meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

  1. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

  Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

  Telefon: +36 -1-391-1400

  Fax: +36-1-391-1410

  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


  1. Bírósági jogérvényesítés (Info tv. 22.§., GDPR 12. cikk (4) bekezdés)

  1. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.
  2. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
  3. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.
  4. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat kiadására kötelezi.
  5. Ha a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott határidőn belül nem fordul bírósághoz.
  6. A bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett védett jogai megkövetelik.

  1. Kártérítés és sérelemdíj (Info tv. 23. §)

  1. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.
  2. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
  3. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
  4. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.